รายงานแสดงข้อมูลการนำส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำส่งข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี
สถานะนำส่ง เลขที่/วันที่ หนังสือนำส่ง
1 คำผง ลว. 7 มี.ค. 56
2 เชิงคีรี นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
3 ตระแสง ลว. 15 มี.ค. 56
4 ประชาพัฒนา ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
5 ศรีจุฬา นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
6 สายตะกู ลว. 4 ก.พ. 56
7 หนองโดน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
9 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
10 องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
11 องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
12 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
13 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
15 องค์การบริหารส่วนตำบลกง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
17 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ลว. 31 ม.ค. 56
18 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
19 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ภก ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
20 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
21 องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ลว. 31 ม.ค. 56
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ลว. 21 ม.ค. 56
23 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
24 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ลว. 15 ก.พ. 56
26 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
27 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
28 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
29 องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
30 องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
31 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
32 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
33 องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ นฐ ๗๓๑๐๑/๐๔๙ ลว. 30 ม.ค. 56
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย ลว. 15 ก.พ. 56
35 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ลว. 7 มี.ค. 56
36 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ลว. 19 ก.พ. 56
37 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง ลว. 13 มี.ค. 56
38 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ลว. 15 ก.พ. 56
39 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ลว. 15 ก.พ. 56
40 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ลว. 8 มี.ค. 56
41 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
42 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ลว. 4 ก.พ. 56
43 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสาะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
44 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ลว. 18 ก.พ. 56
45 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน รย ๗๓๗๐๑/๐๒๑๖ ลว. 20 ก.พ. 56
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
47 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
48 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
49 องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ลว. 6 มี.ค. 56
50 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
51 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
52 องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ลว. 22 ม.ค. 56
53 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
54 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
55 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ลว. 8 ก.พ. 56
56 องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
57 องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
58 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
59 องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ลว. 4 ก.พ. 56
60 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
61 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
62 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
63 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
64 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
65 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
66 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
67 องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ที่ รย ๗๑๑๐๑/๐๗๔ ลว. 4 ก.พ. 56
68 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
69 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
70 องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือระ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
71 องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
72 องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
73 องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
74 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด รย ๗๑๐๐๑/๑๑๕๑ ลว. 7 ธ.ค. 55
75 องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
76 องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
77 องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
78 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
79 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
80 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ลว. 22 ม.ค. 56
81 องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
82 องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
83 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
84 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
85 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ลว. 2 ม.ค. 56
86 องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
87 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
88 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
89 องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน ลว. 6 มี.ค. 56
90 องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
91 องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
92 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมณ์ ลว. 4 ก.พ. 56
93 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
94 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ลว. 15 มี.ค. 56
95 องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
96 องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
97 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ลว. 4 ก.พ. 56
98 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
99 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
100 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
101 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
102 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ลว. 21 ก.พ. 56
103 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ลว. 2 ม.ค. 56
104 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
105 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
106 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
107 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ลว. 2 ม.ค. 56
108 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
109 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ลว. 2 ม.ค. 56
110 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
111 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ลว. 2 ม.ค. 56
112 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
113 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ลว. 8 ก.พ. 56
114 องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ ลว. 21 ก.พ. 56
115 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
116 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
117 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
118 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
119 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน นฐ ๗๙๓๐๑/๓๙ ลว. 24 ม.ค. 56
120 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลว. 21 ม.ค. 56
121 องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
122 องค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
123 องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
124 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
125 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ลว. 21 ม.ค. 56
126 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
127 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม ลว. 18 มี.ค. 56
128 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ ลว. 31 ม.ค. 56
129 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
130 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
131 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ลว. 19 ก.พ. 56
132 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
133 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
134 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ลว. 8 ก.พ. 56
135 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
136 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
137 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ลว. 1 ก.พ. 55
138 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
139 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ลว. 14 ก.พ. 56
140 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
141 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
142 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
143 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
144 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ลว. 8 ก.พ. 56
145 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
146 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลว. 26 ม.ค. 56
147 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
148 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
149 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลว. 19 ก.พ. 56
150 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
151 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ลว. 14 ก.พ. 56
152 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ลว. 8 ก.พ. 56
153 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
154 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
155 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
156 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
157 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ที่ มค ๐๐๓๗.๘/๓๗๑ ลว. 6 ก.พ. 56
158 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
159 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
160 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
161 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
162 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
163 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
164 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
165 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
166 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
167 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ลว. 15 มี.ค. 56
168 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
169 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ลว. 14 ก.พ. 56
170 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
171 องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
172 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
173 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
174 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
175 องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
176 องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
177 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
178 องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
179 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
180 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน ลว. 21 ม.ค. 56
181 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ลว. 21 ก.พ. 56
182 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
183 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ ลว. 19 มี.ค. 56
184 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
185 องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
186 องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
187 องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
188 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
189 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
190 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ลว. 8 ก.พ. 56
191 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
192 องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
193 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
194 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
195 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ลว. 8 ก.พ. 56
197 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
198 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ที่ นบ ๐๐๓๗.๒/๓๐๖ ลว. 1 ก.พ. 56
199 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
200 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ลว. 7 มี.ค. 56
201 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ภก ๐๐๓๗.๒/๓๕๘ ลว. 3 ม.ค. 56
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
204 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
205 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
206 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
210 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
211 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
212 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
213 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
214 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
215 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
216 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
217 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
218 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
219 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
220 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
221 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
222 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
224 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
225 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
226 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
227 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
228 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
229 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ลว. 31 ม.ค. 56
230 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ลว. 4 ก.พ. 56
231 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ลว. 4 ก.พ. 56
232 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
233 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ลว. 4 ก.พ. 56
234 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
235 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ลว. 2 ม.ค. 56
236 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
237 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
238 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
239 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
240 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
241 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
243 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
244 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
246 องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ลว. 2 ม.ค. 56
247 องค์การบริหารส่วนตำบลแก ลว. 13 มี.ค. 56
248 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
249 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
250 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
251 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
252 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
253 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
254 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ลว. 31 ม.ค. 56
255 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
256 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
257 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
258 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
259 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ลว. 15 ก.พ. 56
260 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
261 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
262 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
263 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
264 องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ มค ๐๐๒๓.๒/๒๘๑ ลว. 21 ก.พ. 56
265 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น รบ ๐๐๓๗.๒/๒๒๙๔๘ ลว. 26 ธ.ค. 55
266 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๒ ลว. 4 ก.พ. 56
267 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
268 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ลว. 15 มี.ค. 56
269 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
270 องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
271 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ลว. 1 ก.พ. 56
272 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
273 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
274 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
275 องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
276 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ลว. 8 ก.พ. 56
277 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
278 องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
279 องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
280 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
281 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ลว. 15 มี.ค. 56
282 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
283 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
284 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก ลว. 8 มี.ค. 56
285 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
286 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
287 องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
288 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
289 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
290 องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ลว. 18 ก.พ. 56
291 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
292 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
293 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 21 ก.พ. 56
294 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ลว. 15 ก.พ. 56
295 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
296 องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ลว. 8 ก.พ. 56
297 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
298 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ลว. 21 ก.พ. 56
299 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
300 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
301 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
302 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
303 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
304 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ลว. 15 ก.พ. 56
305 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ลว. 8 ก.พ. 56
306 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
307 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
308 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
309 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
310 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
311 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
312 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
313 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
314 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ลว. 22 ม.ค. 56
315 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
316 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
317 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ลว. 19 ก.พ. 56
318 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน ลว. 4 ก.พ. 56
319 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
320 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
321 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
322 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
323 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
324 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
325 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ลว. 21 ม.ค. 56
326 องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
327 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
328 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
329 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
330 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 21 ก.พ. 56
331 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
332 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
333 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
334 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
335 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
337 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
339 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
340 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
341 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
342 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
343 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน ลว. 4 ก.พ. 56
344 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ลว. 8 ก.พ. 56
345 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
346 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
347 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ลว. 15 ก.พ. 56
348 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
349 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
350 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโจด ลว. 8 ก.พ. 56
351 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 20 ม.ค. 56
352 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
354 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา รย ๗๓๕๐๑/๑๐ ลว. 9 ม.ค. 56
355 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
356 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
357 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ลว. 15 ก.พ. 56
358 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
360 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ลว. 4 ก.พ. 56
361 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
362 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
363 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ลว. 4 ก.พ. 56
364 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
365 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
366 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ลว. 22 ม.ค. 56
367 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ลว. 4 ก.พ. 56
368 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ลว. 22 ม.ค. 56
370 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
371 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ลว. 8 ก.พ. 56
372 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
373 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ลว. 18 ก.พ. 56
374 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
375 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ลว. 20 ก.พ. 56
376 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
377 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
378 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
379 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
380 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
381 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
382 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ลว. 4 ก.พ. 56
383 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
384 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
385 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
386 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
387 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
389 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
390 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
391 องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
393 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลว. 31 ม.ค. 56
394 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
395 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
396 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
397 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
398 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
399 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
400 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
401 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
402 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ลว. 22 ม.ค. 56
403 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ลว. 11 ก.พ. 56
404 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
405 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
406 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
407 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
408 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
409 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
410 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
411 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ลว. 22 ม.ค. 56
412 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
413 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
414 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ลว. 4 ก.พ. 56
415 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
416 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ลว. 1 ก.พ. 56
417 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
418 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
419 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
420 องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
421 องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
422 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
423 องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
424 องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
425 องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
426 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
427 องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
428 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ลว. 15 ก.พ. 56
429 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ลว. 15 ก.พ. 56
430 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
431 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
432 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
433 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
434 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
435 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
436 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
437 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
438 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ลว. 4 ก.พ. 56
439 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
440 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
441 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
442 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
443 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
444 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
445 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
446 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ลว. 8 ก.พ. 56
447 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
448 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
449 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
450 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
451 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
452 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
453 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
454 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา นฐ ๗๑๒๐๑/๗๑๕ ลว. 12 ธ.ค. 55
455 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
456 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ปท ๐๐๓๗.๒/๒๑๐๖๖ ลว. 27 ธ.ค. 55
457 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน ลว. 22 ม.ค. 56
458 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ลว. 22 ม.ค. 56
459 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
460 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
461 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
462 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
463 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
464 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
465 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
466 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
467 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ก.พ. 56
468 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
469 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ลว. 8 ก.พ. 56
470 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ลว. 8 ก.พ. 56
471 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
472 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
473 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นฐ ๗๙๔๐๑/๐๔๒ ลว. 21 ม.ค. 56
474 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
475 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
476 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ลว. 22 ม.ค. 56
477 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
478 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
479 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
480 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
481 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
482 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
483 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
484 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
485 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
486 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ลว. 15 ก.พ. 56
487 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
488 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน รย ๗๔๐๐๑/๑๐๐๑ ลว. 7 ธ.ค. 55
489 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
490 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
491 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ลว. 8 ก.พ. 56
492 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
493 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ที่ นบ ๐๐๓๗.๒/๓๐๖ ลว. 1 ก.พ. 56
494 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
495 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ลว. 22 ม.ค. 56
496 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ลว. 8 ก.พ. 56
497 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
498 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
499 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
500 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ลว. 15 ก.พ. 56
501 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
502 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ลว. 4 ก.พ. 56
503 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา ลว. 4 ก.พ. 56
504 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
505 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
506 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
507 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
508 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
509 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ลว. 22 ม.ค. 56
510 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
511 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
512 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
513 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
514 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ลว. 18 ก.พ. 56
515 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ปท ๐๐๓๗.๒/๒๑๐๖๖ ลว. 27 ธ.ค. 55
516 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
517 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ปท ๐๐๓๗.๒/๒๑๐๖๖ ลว. 27 ธ.ค. 55
518 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
519 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
520 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
521 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
522 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ลว. 1 ก.พ. 56
523 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ลว. 8 ก.พ. 56
524 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
525 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
526 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
527 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
528 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ นฐ ๗๑๔๐๑/๘๘๙ ลว. 20 ธ.ค. 55
529 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
530 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
531 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
532 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
533 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
534 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
535 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
536 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
537 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
538 องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
539 องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
540 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
541 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
542 องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
543 องค์การบริหารส่วนตำบลควน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
544 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
545 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
546 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
547 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
548 องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
549 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
550 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
551 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
552 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ ลว. 22 ม.ค. 56
553 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
554 องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
555 องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
556 องค์การบริหารส่วนตำบลควร พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
557 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
558 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
559 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
560 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
561 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ลว. 7 มี.ค. 56
563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
564 องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
566 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
567 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
568 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
569 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
570 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
571 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
572 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
573 องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
574 องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
575 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ลว. 26 ม.ค. 56
576 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลว. 21 ม.ค. 56
577 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
578 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
579 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
580 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ลว. 21 ก.พ. 56
581 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
582 องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
583 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ลว. 8 ก.พ. 56
584 องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
585 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
586 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ลว. 15 มี.ค. 56
587 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
588 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
589 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
590 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
591 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
592 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
593 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
594 องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ลว. 31 ม.ค. 56
595 องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
596 องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
597 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
598 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ลว. 31 ม.ค. 56
599 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
600 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
601 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ลว. 1 ก.พ. 55
602 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
603 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ลว. 31 ม.ค. 56
604 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ลว. 21 ม.ค. 56
605 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
606 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
607 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
608 องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
609 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๕๒๑๙ ลว. 4 มี.ค. 56
610 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
611 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง ลว. 2 ก.พ. 56
612 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
613 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
614 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
615 องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
616 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
617 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
618 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
619 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
620 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
621 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง ลว. 8 ก.พ. 56
622 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
623 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
624 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ลว. 22 ม.ค. 56
625 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
626 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
627 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
628 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
629 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลว. 15 ก.พ. 56
630 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
631 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
632 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ลว. 15 ก.พ. 56
633 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ลว. 15 ก.พ. 56
634 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
635 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
636 องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
637 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ลว. 15 มี.ค. 56
638 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
639 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
640 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
641 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
642 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
643 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
644 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ลว. 21 ม.ค. 56
645 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
646 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
647 องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
648 องค์การบริหารส่วนตำบลคู สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
649 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
650 องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
651 องค์การบริหารส่วนตำบลแค สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
652 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ลว. 4 ก.พ. 56
653 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
654 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ลว. 21 ม.ค. 56
655 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
656 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
657 องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
658 องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
659 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
660 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
661 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ลว. 15 ก.พ. 56
662 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
663 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ลว. 15 ก.พ. 56
664 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
665 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลว. 15 ก.พ. 56
666 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลว. 18 มี.ค. 56
667 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
668 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
669 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลว. 4 ก.พ. 56
670 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
671 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
672 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
673 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
674 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
675 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
676 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ลว. 4 ก.พ. 56
677 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
678 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
679 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
680 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ ลว. 2 ก.พ. 56
681 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
682 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ลว. 2 ม.ค. 56
683 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
684 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
685 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
686 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
687 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
688 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
689 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
690 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
691 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
692 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน ลว. 15 มี.ค. 56
693 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
694 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
695 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
696 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ลว. 4 ก.พ. 56
697 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
698 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ลว. 8 ก.พ. 56
699 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ลว. 31 ม.ค. 56
700 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ลว. 21 ม.ค. 56
701 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
702 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
703 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ลว. 31 ม.ค. 56
704 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ นฐ ๗๓๒๐๑/๕๙๖ ลว. 18 ธ.ค. 55
705 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ลว. 21 ก.พ. 56
706 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
707 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
708 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
709 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
710 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
711 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
712 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
713 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
714 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ลว. 4 ก.พ. 56
715 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
716 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ลว. 31 ม.ค. 56
717 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ลว. 4 ก.พ. 56
718 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
719 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ลว. 4 ก.พ. 56
720 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ลว. 7 มี.ค. 56
721 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
722 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
723 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ลว. 4 ก.พ. 56
724 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
725 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
726 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
727 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
728 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
729 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
730 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
731 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
732 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
733 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
734 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
735 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
736 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
737 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
738 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ลว. 2 ม.ค. 56
739 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
740 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
741 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
742 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
743 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ลว. 7 มี.ค. 56
744 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ลว. 4 ก.พ. 56
745 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
746 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
747 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
748 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร อจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓ ลว. 14 ม.ค. 56
749 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ลว. 21 ม.ค. 56
750 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
751 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
752 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
753 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
754 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
755 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
756 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
757 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
758 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
759 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
760 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ลว. 4 ก.พ. 56
761 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
762 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
763 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
764 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
765 องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
766 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
767 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ลว. 8 ก.พ. 56
768 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ลว. 8 ก.พ. 56
769 องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
770 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลว. 2 ม.ค. 56
771 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
772 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
773 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ลว. 2 ม.ค. 56
774 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
775 องค์การบริหารส่วนตำบลงิม ลว. 22 ม.ค. 56
776 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
777 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย นฐ ๗๙๕๐๑/๗๗๙ ลว. 3 ม.ค. 56
778 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
779 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
780 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
781 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ลว. 19 ก.พ. 56
782 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ลว. 8 ก.พ. 56
783 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ลว. 4 ก.พ. 56
784 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
785 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ลว. 4 ก.พ. 56
786 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
787 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ลว. 15 ก.พ. 56
788 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
789 องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส ลว. 7 มี.ค. 56
790 องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ ลว. 2 ม.ค. 56
791 องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ลว. 2 ม.ค. 56
792 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ลว. 4 ก.พ. 56
793 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
794 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
795 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
796 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
797 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ลว. 4 ก.พ. 56
798 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ลว. 7 มี.ค. 56
799 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
800 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
801 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
802 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
803 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลว. 15 ก.พ. 56
804 องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
805 องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
806 องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
807 องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
808 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
809 องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
810 องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
811 องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
812 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ลว. 15 ก.พ. 56
813 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
814 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
815 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ลว. 8 ก.พ. 56
816 องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
817 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ลว. 20 ก.พ. 56
818 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
819 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
820 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
821 องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
822 องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
823 องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
824 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ลว. 15 มี.ค. 56
825 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
826 องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหล่อ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
827 องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
828 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
829 องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
830 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
831 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
832 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
833 องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ลว. 12 มี.ค. 56
834 องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
835 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
836 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
837 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ลว. 4 ก.พ. 56
838 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
839 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
840 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
841 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
842 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
843 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
844 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
845 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
847 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
848 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
849 องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
850 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
851 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
852 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
853 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน ลว. 13 มี.ค. 56
854 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
855 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
856 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ม..10 ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
857 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๕๒๑๙ ลว. 4 มี.ค. 56
858 องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
859 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
860 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
861 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
862 องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ลว. 15 มี.ค. 56
864 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม ลว. 2 ม.ค. 56
865 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ลว. 15 ก.พ. 56
866 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
867 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ลว. 4 ก.พ. 56
868 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
869 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
870 องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ลว. 22 ม.ค. 56
871 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
872 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
873 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
874 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
875 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
876 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
877 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ลว. 15 ก.พ. 56
878 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
879 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
880 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
881 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
882 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
883 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
884 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
885 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
886 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
887 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
888 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ลว. 4 ก.พ. 56
889 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ลว. 20 ก.พ. 56
890 องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
891 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
892 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
893 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
894 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
895 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
896 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
897 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
898 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
899 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
900 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
901 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
902 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
903 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
904 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
905 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
906 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
907 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
908 องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน ที่ รย ๗๔๑๐๑/๐๖๗ ลว. 8 ก.พ. 56
909 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
910 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
911 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
912 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
913 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
914 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ลว. 15 ก.พ. 56
915 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
916 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
917 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ ลว. 15 มี.ค. 56
918 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
919 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
920 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ลว. 27 ธ.ค. 55
921 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
922 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
923 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไห้ตก ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
924 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
925 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน อจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓ ลว. 14 ม.ค. 56
926 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
927 องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
928 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
929 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
930 องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
931 องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
932 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
933 องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
934 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
935 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ลว. 15 ก.พ. 56
936 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ลว. 8 ก.พ. 56
937 องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
938 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
939 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
940 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
941 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
942 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ลว. 15 ก.พ. 56
943 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
944 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
945 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ลว. 7 มี.ค. 56
946 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
947 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
948 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ลว. 4 ก.พ. 56
949 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง รย ๗๔๓๐๑/๗๐๒ ลว. 4 ม.ค. 56
950 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
951 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ภก ๐๐๓๗.๒/๓๕๘ ลว. 3 ม.ค. 56
953 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง ลว. 4 ก.พ. 56
954 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
955 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ ลว. 4 ก.พ. 56
956 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
957 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
958 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
959 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
960 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
961 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
962 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ลว. 21 ม.ค. 56
965 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
966 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ลว. 21 ก.พ. 56
967 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
968 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
969 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
970 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
972 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
973 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
974 องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ลว. 15 มี.ค. 56
975 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
976 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ลว. 15 ก.พ. 56
977 องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ลว. 5 มี.ค. 56
978 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มห ๐๐๒๓.๒/๐๓๒ ลว. 21 ม.ค. 56
979 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ลว. 19 ก.พ. 56
980 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
981 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม ลว. 8 มี.ค. 56
982 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ลว. 22 ม.ค. 56
983 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
984 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
985 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
986 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ลว. 4 ก.พ. 56
987 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ลว. 4 ก.พ. 56
988 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
989 องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
990 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
991 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
992 องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
993 องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
994 องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
995 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
996 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
997 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
998 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
999 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ลว. 2 ม.ค. 56
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลโซง ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ ลว. 7 มี.ค. 56
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ลว. 31 ม.ค. 56
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ลว. 31 ม.ค. 56
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ลว. 21 ม.ค. 56
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ลว. 13 มี.ค. 56
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลว. 31 ม.ค. 56
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลว. 8 มี.ค. 56
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ลว. 7 มี.ค. 56
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ลว. 4 ก.พ. 56
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง ลว. 2 ก.พ. 56
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ลว. 31 ม.ค. 56
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ลว. 21 ม.ค. 56
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ลว. 21 ก.พ. 56
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง ลว. 13 มี.ค. 56
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ลว. 15 ก.พ. 56
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ลว. 4 ก.พ. 56
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลดม ลว. 15 มี.ค. 56
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ลว. 22 ม.ค. 56
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ลว. 4 ก.พ. 56
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ลว. 2 ก.พ. 56
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว มค ๐๐๒๓.๒/๒๘๑ ลว. 21 ก.พ. 56
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน ลว. 21 ก.พ. 56
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ลว. 15 ก.พ. 56
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ลว. 15 ก.พ. 56
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นฐ ๗๓๔๐๑/ว.๖๓๘ ลว. 18 ธ.ค. 55
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ลว. 8 ก.พ. 56
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๘ ลว. 4 ก.พ. 56
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก ลว. 3 ม.ค. 56
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา นฐ ๗๖๓๐๑/๕๓๗ ลว. 7 ธ.ค. 55
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ลว. 15 ก.พ. 56
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ลว. 8 ก.พ. 56
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ลว. 15 ก.พ. 56
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม นฐ ๗๑๕๐๑/๘๕๙ ลว. 7 ม.ค. 56
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ลว. 15 ก.พ. 56
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก นฐ ๗๙๖๐๑/๐๘๐๓ ลว. 18 ธ.ค. 55
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ลว. 15 มี.ค. 56
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ลว. 22 ม.ค. 56
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ลว. 22 ม.ค. 56
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ลว. 21 ก.พ. 56
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ลว. 15 ก.พ. 56
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ลว. 19 ก.พ. 56
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ลว. 8 ก.พ. 56
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ลว. 8 ก.พ. 56
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ลว. 18 ก.พ. 56
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ลว. 20 ก.พ. 56
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ลว. 15 มี.ค. 56
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ลว. 8 ก.พ. 56
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ลว. 8 ก.พ. 56
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ลว. 8 ก.พ. 56
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ลว. 20 ก.พ. 56
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ลว. 15 ก.พ. 56
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ลว. 8 ก.พ. 56
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ลว. 4 ก.พ. 56
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ลว. 26 ม.ค. 56
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลดูน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ลว. 4 ก.พ. 56
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ลว. 21 ม.ค. 56
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ลว. 4 ก.พ. 56
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
1211 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1212 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
1214 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1216 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1217 องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1218 องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร ลว. 13 มี.ค. 56
1219 องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ ลว. 7 มี.ค. 56
1220 องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1221 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1222 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1223 องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ลว. 15 มี.ค. 56
1224 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1225 องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม ลว. 15 มี.ค. 56
1226 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม ลว. 5 มี.ค. 56
1227 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
1228 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา นฐ ๗๓๘๐๑/๘๑๓ ลว. 7 ม.ค. 56
1229 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ลว. 15 ก.พ. 56
1230 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ลว. 15 ก.พ. 56
1231 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ลว. 15 ก.พ. 56
1232 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ลว. 4 ก.พ. 56
1233 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
1234 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ลว. 4 ก.พ. 56
1235 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1236 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1237 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1238 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1239 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1240 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1241 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
1242 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม ลว. 4 มี.ค. 56
1243 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1244 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ลว. 22 ม.ค. 56
1245 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1246 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1247 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1248 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1249 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1250 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ลว. 19 ก.พ. 56
1251 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ลว. 15 ก.พ. 56
1252 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ลว. 4 ก.พ. 56
1253 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1254 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ลว. 8 ก.พ. 56
1255 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
1256 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1257 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ลว. 8 ก.พ. 56
1258 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1259 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ลว. 22 ม.ค. 56
1260 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ลว. 8 ก.พ. 56
1261 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1262 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ลว. 15 มี.ค. 56
1263 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1264 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1265 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1266 องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1267 องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1268 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1269 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1270 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1271 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ลว. 15 ก.พ. 56
1272 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1273 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ลว. 2 ม.ค. 56
1274 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ลว. 22 ม.ค. 56
1275 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง รย ๗๑๔๐๑/๒๒๖๑ ลว. 6 ธ.ค. 55
1276 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
1277 องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง ลว. 2 ม.ค. 56
1278 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1279 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1280 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1281 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1282 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1283 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1284 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1285 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1286 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1287 องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ ลว. 15 มี.ค. 56
1288 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1289 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1290 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ลว. 2 ม.ค. 56
1291 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ลว. 2 ม.ค. 56
1292 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1293 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1294 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1295 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ลว. 18 ก.พ. 56
1296 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1297 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
1298 องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1299 องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง นฐ ๗๓๗๐๑/๘๔๑ ลว. 4 ม.ค. 56
1300 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
1301 องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ลว. 7 มี.ค. 56
1302 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
1303 องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1304 องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1305 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน รย ๗๔๔๐๑/๑๒๔๗ ลว. 30 พ.ย. 55
1306 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1307 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ลว. 6 มี.ค. 56
1308 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
1309 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น ลว. 15 ก.พ. 56
1310 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1311 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1312 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1313 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1314 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1315 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1316 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ลว. 7 มี.ค. 56
1317 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1318 องค์การบริหารส่วนตำบลตานี ลว. 7 มี.ค. 56
1319 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1320 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1321 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1322 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ลว. 6 มี.ค. 56
1323 องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1324 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1325 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ลว. 13 มี.ค. 56
1326 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
1327 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ลว. 4 ก.พ. 56
1328 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ลว. 4 ก.พ. 56
1329 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1330 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1331 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1332 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1333 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
1334 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1335 องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง ลว. 7 มี.ค. 56
1336 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1337 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ที่ รย ๗๑๘๐๑/๐๘๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1338 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ลว. 4 ก.พ. 56
1339 องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1340 องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1341 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ลว. 6 มี.ค. 56
1342 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1343 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1344 องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
1345 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1346 องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1347 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1348 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1349 องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1350 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1351 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลว. 8 ก.พ. 56
1352 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1353 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1354 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1355 องค์การบริหารส่วนตำบลเตย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1356 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1357 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1358 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1359 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1360 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1361 องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ลว. 7 มี.ค. 56
1362 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลว. 15 ก.พ. 56
1363 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1364 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ลว. 2 ม.ค. 56
1365 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ลว. 15 ก.พ. 56
1366 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด นฐ ๗๑๖๐๑/๒๓ ลว. 1 ก.พ. 56
1367 องค์การบริหารส่วนตำบลถนน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1368 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ลว. 8 ก.พ. 56
1369 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1370 องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ลว. 4 ก.พ. 56
1371 องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1372 องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1373 องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1374 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1375 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1376 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1377 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1378 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1379 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1380 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1381 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1382 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
1383 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1384 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1385 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ลว. 15 ก.พ. 56
1386 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1387 องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ลว. 4 ก.พ. 56
1388 องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1389 องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ลว. 8 มี.ค. 56
1390 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
1391 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นฐ ๗๔๖๐๑/๘๒๗ ลว. 7 ธ.ค. 55
1392 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1393 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1394 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ลว. 4 ก.พ. 56
1395 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1396 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ลว. 15 ก.พ. 56
1397 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1398 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1399 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1400 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1401 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1402 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1403 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1404 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1405 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1406 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1407 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1408 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลว. 21 ม.ค. 56
1409 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1410 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1411 องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
1412 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
1413 องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1414 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1415 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ลว. 4 ก.พ. 56
1416 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ลว. 15 ก.พ. 56
1417 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1418 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1419 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
1420 องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1421 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1422 องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1423 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1424 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1425 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1426 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1427 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1428 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1429 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1430 องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1431 องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1432 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1433 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน ลว. 15 มี.ค. 56
1434 องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1435 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ลว. 8 ก.พ. 56
1436 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1437 องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1438 องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1439 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1440 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ลว. 19 ก.พ. 56
1441 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1442 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1443 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ลว. 15 มี.ค. 56
1444 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
1445 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ลว. 15 ก.พ. 56
1446 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1447 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1448 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง นฐ ๗๔๕๐๑/๖๓๒ ลว. 24 ธ.ค. 55
1449 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
1450 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1451 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1452 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ นฐ ๗๙๗๐๑/๘๒๙ ลว. 11 ธ.ค. 55
1453 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ลว. 8 ก.พ. 56
1454 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ลว. 22 ม.ค. 56
1455 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1456 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๕๒๑๙ ลว. 4 มี.ค. 56
1457 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1458 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1459 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1460 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1461 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1462 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1463 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1464 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1465 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1466 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
1467 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1468 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลว. 15 ก.พ. 56
1469 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นฐ ๗๑๗๐๑/ว๓๘ ลว. 2 ก.พ. 56
1470 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1471 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1472 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
1473 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1474 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
1475 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลว. 22 ม.ค. 56
1476 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1477 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1478 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1479 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1480 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1481 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1482 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1483 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1484 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1485 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ลว. 22 ม.ค. 56
1486 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1487 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1488 องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน รย ๗๑๙๐๑/๙๒๖
1489 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1490 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
1491 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1492 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ลว. 31 ม.ค. 56
1493 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1494 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ลว. 19 ก.พ. 56
1495 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1496 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1497 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1498 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1499 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ลว. 22 ม.ค. 56
1500 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ลว. 22 ม.ค. 56
1501 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1502 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1503 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1504 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1505 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1506 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1507 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ลว. 15 ก.พ. 56
1508 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1509 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1510 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1511 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1512 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ลว. 15 ก.พ. 56
1513 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1514 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1515 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1516 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1517 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1518 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1519 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1520 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ลว. 15 ก.พ. 56
1521 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1522 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1523 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1524 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1525 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1526 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ลว. 8 ก.พ. 56
1527 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1528 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก นฐ ๗๓๙๐๑/๖๔๑ ลว. 20 ธ.ค. 55
1529 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1530 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1531 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ลว. 31 ม.ค. 56
1532 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ลว. 15 มี.ค. 56
1533 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1534 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1535 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
1536 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1538 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1540 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1541 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1542 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1543 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1544 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1545 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1546 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ลว. 4 ก.พ. 56
1547 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1549 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1550 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1551 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1553 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
1554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1555 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ลว. 21 มี.ค. 56
1557 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
1559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นฐ ๗๔๐๐๑/๕๕๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1568 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
1569 องค์การบริหารส่วนตำบลทาม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1570 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1571 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลว. 8 ก.พ. 56
1572 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลว. 4 ก.พ. 56
1573 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1574 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1575 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1576 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
1577 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา ลว. 15 ก.พ. 56
1578 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1579 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1580 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1581 องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1582 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1583 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1584 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
1585 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
1586 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1587 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1588 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1589 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1590 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1591 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1592 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1593 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1594 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1595 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1596 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1597 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ลว. 22 ม.ค. 56
1598 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1599 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
1600 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1601 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1602 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1603 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1604 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1605 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง ลว. 22 ม.ค. 56
1606 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1607 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ลว. 15 ก.พ. 56
1608 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1609 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1610 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ลว. 15 ก.พ. 56
1611 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1612 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1613 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1614 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1615 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1616 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1617 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1618 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1619 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1620 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ลว. 15 มี.ค. 56
1621 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1622 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
1623 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1624 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ลว. 22 ม.ค. 56
1625 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1626 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1627 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1628 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1629 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1630 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ลว. 20 ก.พ. 56
1631 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1632 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1633 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1634 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1635 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1636 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
1637 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1638 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1639 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1640 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลว. 15 ก.พ. 56
1641 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1642 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1643 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1644 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1645 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1646 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1647 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ลว. 15 ก.พ. 56
1648 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1649 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1650 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1651 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1652 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1653 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1654 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ลว. 15 ก.พ. 56
1655 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ที่ นบ ๐๐๓๗.๒/๓๐๖ ลว. 1 ก.พ. 56
1656 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ลว. 1 ก.พ. 56
1657 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1658 องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1659 องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1660 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง ลว. 22 ม.ค. 56
1661 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1662 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ลว. 4 ก.พ. 56
1663 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ลว. 18 ม.ค. 56
1664 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ลว. 8 ก.พ. 56
1665 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
1666 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1667 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1668 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา ลว. 8 มี.ค. 56
1669 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1670 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1671 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1672 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
1673 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ลว. 2 ก.พ. 56
1674 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1675 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
1676 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รย ๗๔๖๐๑/๑๐๔๘ ลว. 13 ธ.ค. 55
1677 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1678 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1679 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1680 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ลว. 15 ก.พ. 56
1681 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ลว. 18 ก.พ. 56
1682 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1683 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1684 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1685 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1686 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ลว. 4 ก.พ. 56
1687 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1688 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1689 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ลว. 22 ม.ค. 56
1690 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ลว. 22 ม.ค. 56
1691 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1692 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1693 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1694 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1695 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
1696 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1697 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง ลว. 4 ก.พ. 56
1698 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1699 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย นฐ ๗๔๓๐๑/๒๗๖ ลว. 20 ธ.ค. 55
1700 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ลว. 21 ม.ค. 56
1701 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1702 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
1703 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1704 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1705 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1706 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ลว. 4 ก.พ. 56
1707 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1708 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1709 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1710 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1711 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1712 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
1713 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1714 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1715 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1716 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1717 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1718 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1719 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1720 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1721 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ลว. 31 ม.ค. 56
1722 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1723 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
1724 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ลว. 21 ม.ค. 56
1725 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ลว. 15 มี.ค. 56
1726 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1727 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1728 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1729 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1730 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
1731 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1732 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ ลว. 18 ก.พ. 56
1733 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1734 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ลว. 5 ก.พ. 56
1735 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1736 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
1737 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง ลว. 4 ก.พ. 56
1738 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1739 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1740 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1741 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
1742 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ลว. 15 ก.พ. 56
1743 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1744 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1745 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1746 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ลว. 15 ก.พ. 56
1747 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1748 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1749 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1750 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1751 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1752 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1753 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1754 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1755 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ลว. 15 ก.พ. 56
1756 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1757 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1758 องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ลว. 15 มี.ค. 56
1759 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ภก ๐๐๓๗.๒/๓๕๘ ลว. 3 ม.ค. 56
1760 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1761 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1762 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1763 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1764 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1765 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ลว. 7 มี.ค. 56
1766 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
1767 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1768 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1769 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
1770 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ลว. 15 ก.พ. 56
1771 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1772 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
1773 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1774 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1775 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
1776 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ลว. 21 ม.ค. 56
1777 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ลว. 4 ก.พ. 56
1778 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ลว. 19 ก.พ. 56
1779 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1780 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1781 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ลว. 4 ก.พ. 56
1782 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ลว. 8 ก.พ. 56
1783 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
1784 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ลว. 8 ก.พ. 56
1785 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ลว. 22 ม.ค. 56
1786 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม นฐ ๗๔๗๐๑/๕๑๖ ลว. 7 ม.ค. 56
1787 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1788 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
1789 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1790 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
1791 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ลว. 22 ม.ค. 56
1792 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
1793 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1794 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
1795 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
1796 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1797 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1798 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ลว. 8 ก.พ. 56
1799 องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1800 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา นฐ ๗๔๘๐๑/๗๑๙ ลว. 4 ม.ค. 56
1801 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1802 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1803 องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1804 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1805 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1806 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
1807 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1808 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ลว. 18 มี.ค. 56
1809 องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1810 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
1811 องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1812 องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
1813 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ลว. 20 ก.พ. 56
1814 องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด ลว. 15 ก.พ. 56
1815 องค์การบริหารส่วนตำบลธำรงค์ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1816 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1817 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ลว. 15 ก.พ. 56
1818 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
1819 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1820 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
1821 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1822 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
1823 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1824 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1825 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ลว. 31 ม.ค. 56
1826 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1827 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1828 องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1829 องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
1830 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
1831 องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ นฐ ๗๔๙๐๑/๒๔ ลว. 21 ม.ค. 56
1832 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ลว. 15 มี.ค. 56
1833 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1834 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ลว. 15 ก.พ. 56
1835 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ลว. 8 ก.พ. 56
1836 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
1837 องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1838 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1839 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
1840 องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1841 องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
1842 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1843 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1844 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
1845 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1846 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1847 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1848 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1849 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1850 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1851 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ลว. 21 ม.ค. 56
1852 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1853 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1854 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
1855 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1856 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1857 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ลว. 15 ก.พ. 56
1858 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
1859 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1860 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1861 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1862 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1863 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1864 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1865 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1866 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ลว. 31 ม.ค. 56
1867 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1868 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
1869 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1870 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1871 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1872 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ลว. 21 ม.ค. 56
1873 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1874 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1875 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1876 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1877 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
1878 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
1879 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1880 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1881 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1882 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
1883 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1884 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1885 องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
1886 องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1887 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ลว. 4 ก.พ. 56
1888 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ ลว. 15 ก.พ. 56
1889 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1890 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1891 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1892 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1893 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1894 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1895 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1896 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1897 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1898 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1899 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
1900 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
1901 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1902 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1903 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1904 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1905 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1906 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1907 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
1908 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ลว. 4 ก.พ. 56
1909 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1910 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1911 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1912 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง บก ๐๐๒๓.๒/๘๘ ลว. 13 ก.พ. 56
1913 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1914 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1915 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
1916 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1917 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ลว. 31 ม.ค. 56
1918 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1919 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1920 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ลว. 13 มี.ค. 56
1921 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1922 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1923 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ที่ รย ๗๔๗๐๑/๙๙ ลว. 5 ก.พ. 56
1924 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1925 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1926 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
1927 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1928 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
1929 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1930 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ลว. 22 ม.ค. 56
1931 องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1932 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1933 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1934 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1935 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1936 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
1937 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
1938 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ลว. 21 ก.พ. 56
1939 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
1940 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง ลว. 4 ก.พ. 56
1941 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1942 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1943 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1944 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ลว. 15 ก.พ. 56
1945 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
1946 องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1947 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ลว. 8 มี.ค. 56
1948 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1949 องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย ลว. 4 ก.พ. 56
1950 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค ลว. 2 ม.ค. 56
1951 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1952 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ลว. 15 ก.พ. 56
1953 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ลว. 2 ก.พ. 56
1954 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1955 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ลว. 15 มี.ค. 56
1956 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
1957 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1958 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1959 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
1960 องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
1961 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
1962 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
1963 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ลว. 4 ก.พ. 56
1964 องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1965 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ลว. 21 มี.ค. 56
1966 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1967 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
1968 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1969 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1970 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลว. 15 ก.พ. 56
1971 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1972 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
1973 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
1974 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1975 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1976 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
1977 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1978 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1979 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
1980 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
1981 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
1982 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1983 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ มค ๐๐๓๗.๘/๓๗๑ ลว. 6 ก.พ. 56
1984 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลว. 4 ก.พ. 56
1985 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1986 องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ลว. 21 ก.พ. 56
1987 องค์การบริหารส่วนตำบลนามน กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
1988 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
1989 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
1990 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
1991 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
1992 องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1993 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
1994 องค์การบริหารส่วนตำบลนายม พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
1995 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
1996 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
1997 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
1998 องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
1999 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2000 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2001 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2002 องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2003 องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ลว. 15 มี.ค. 56
2004 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2005 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2006 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ลว. 4 ก.พ. 56
2007 องค์การบริหารส่วนตำบลนาละเม็ง มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2008 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2009 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2010 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2011 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2012 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2013 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2014 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2015 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2016 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2018 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2019 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2020 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ลว. 8 ก.พ. 56
2021 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2022 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2023 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2024 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ลว. 18 ก.พ. 56
2025 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2026 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2027 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ลว. 18 ก.พ. 56
2028 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2029 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน มค ๐๐๒๓.๒/๒๘๑ ลว. 21 ก.พ. 56
2030 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ลว. 21 ก.พ. 56
2031 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2032 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2033 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2034 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2035 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2036 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ลว. 21 ม.ค. 56
2037 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2038 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2039 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2040 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2041 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2042 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2043 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2044 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2045 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2046 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2047 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2048 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2049 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2050 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2051 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2052 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2053 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2054 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ลว. 4 ก.พ. 56
2055 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2056 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ลว. 4 ก.พ. 56
2057 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
2058 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2059 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2060 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2061 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ลว. 31 ม.ค. 56
2062 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2063 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ ลว. 1 ก.พ. 56
2064 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2065 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
2066 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ลว. 4 ก.พ. 56
2067 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ลว. 4 ก.พ. 56
2068 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2069 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2070 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลว. 15 มี.ค. 56
2071 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2072 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ลว. 21 ม.ค. 56
2073 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2074 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2075 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2076 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2077 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2078 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2079 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ลว. 6 มี.ค. 56
2080 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
2081 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2082 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
2083 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2084 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ลว. 4 ก.พ. 56
2085 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2086 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2087 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2088 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2089 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2090 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2091 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ลว. 4 ก.พ. 56
2092 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ลว. 2 ก.พ. 56
2093 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2094 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2095 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2096 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2097 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ลว. 4 ก.พ. 56
2098 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2099 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ลว. 22 ม.ค. 56
2100 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2101 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลว. 4 ก.พ. 56
2102 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2103 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2104 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2105 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ลว. 15 ก.พ. 56
2106 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
2107 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2108 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
2109 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2110 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
2111 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2112 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2113 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2114 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2115 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2116 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2117 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2118 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
2119 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2120 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2121 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ลว. 1 ก.พ. 55
2122 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2123 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๘ ลว. 4 ก.พ. 56
2124 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2125 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มห ๐๐๒๓.๒/๐๓๒ ลว. 21 ม.ค. 56
2126 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2127 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ รย ๗๖๔๐๑/ว๑๓๗ ลว. 5 ก.พ. 56
2128 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ลว. 18 ก.พ. 56
2129 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2130 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2131 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2132 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2133 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2134 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2135 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2136 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ลว. 15 ก.พ. 56
2137 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
2138 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2139 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร นฐ ๘๐๐๐๑/๑๒๘๐ ลว. 7 ธ.ค. 55
2140 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2141 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2142 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2143 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
2144 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2145 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2146 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2147 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2148 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2149 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
2150 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2151 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2152 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ลว. 31 ม.ค. 56
2153 องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด ลว. 7 มี.ค. 56
2154 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2155 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2156 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2157 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2158 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2159 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2160 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2161 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2162 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2163 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2164 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2165 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2166 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ลว. 8 ก.พ. 56
2167 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2168 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2169 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2170 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ลว. 19 ก.พ. 56
2171 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ลว. 4 ก.พ. 56
2172 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2173 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2174 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ลว. 21 ก.พ. 56
2175 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ลว. 15 ก.พ. 56
2176 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ลว. 20 ก.พ. 56
2177 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2178 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ลว. 15 ก.พ. 56
2179 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ลว. 15 ก.พ. 56
2180 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ลว. 21 ม.ค. 56
2181 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2182 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2183 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2184 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2185 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ลว. 15 ก.พ. 56
2186 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2187 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2188 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2189 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ลว. 8 ก.พ. 56
2190 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2191 องค์การบริหารส่วนตำบลโนน ลว. 18 มี.ค. 56
2192 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
2193 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ลว. 15 ก.พ. 56
2194 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2195 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2196 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ลว. 1 ก.พ. 55
2197 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2198 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
2199 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2200 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2201 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ลว. 15 ก.พ. 56
2202 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓ ลว. 14 ม.ค. 56
2203 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล มค ๐๐๒๓.๒/๒๘๑ ลว. 21 ก.พ. 56
2204 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2205 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2206 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2207 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ลว. 8 ก.พ. 56
2208 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ลว. 15 ก.พ. 56
2209 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2210 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
2211 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2212 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ลว. 15 ก.พ. 56
2213 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ลว. 21 ก.พ. 56
2214 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
2215 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2216 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2217 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ลว. 19 ก.พ. 56
2218 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2219 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
2220 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2221 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2222 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
2223 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
2224 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2225 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2226 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
2227 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2228 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2229 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2230 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2231 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2232 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ลว. 15 ก.พ. 56
2233 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
2234 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ลว. 4 ก.พ. 56
2235 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2236 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2237 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
2238 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
2239 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2240 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ลว. 31 ม.ค. 56
2241 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2242 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
2243 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2244 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ลว. 15 ก.พ. 56
2245 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2246 องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2247 องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2248 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2249 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2250 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ลว. 15 ก.พ. 56
2251 องค์การบริหารส่วนตำบลบก ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2252 องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2253 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2254 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ลว. 21 ก.พ. 56
2255 องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2256 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2257 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2258 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2259 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ลว. 4 ก.พ. 56
2260 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2261 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2262 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลว. 2 ก.พ. 56
2263 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2264 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
2265 องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ลว. 2 ม.ค. 56
2266 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2267 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2268 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2269 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2270 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
2271 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2272 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2273 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ลว. 31 ม.ค. 56
2274 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2275 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2276 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2277 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2278 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2279 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2280 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2281 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
2282 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
2283 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2284 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2285 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2286 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
2287 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2288 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2289 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2290 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2291 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ลว. 4 ก.พ. 56
2292 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2293 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2294 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2295 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2296 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ลว. 21 ก.พ. 56
2297 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ ลว. 4 ก.พ. 56
2298 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2299 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2300 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ลว. 7 มี.ค. 56
2301 องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2302 องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ลว. 7 มี.ค. 56
2303 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2304 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2305 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
2306 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
2307 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2308 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ลว. 13 มี.ค. 56
2309 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2310 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2311 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2312 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2313 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด ลว. 13 มี.ค. 56
2314 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2315 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2316 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ลว. 4 ก.พ. 56
2317 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2318 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า นฐ ๗๖๒๐๑/๑๑๒๐ ลว. 18 ธ.ค. 55
2319 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ ลว. 21 ก.พ. 56
2320 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2321 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ลว. 20 ก.พ. 56
2322 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2323 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2324 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ลว. 15 ก.พ. 56
2325 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ลว. 4 ก.พ. 56
2326 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลว. 21 ม.ค. 56
2327 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2328 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2329 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2330 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2331 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา ลว. 31 ม.ค. 56
2332 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2333 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2334 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2335 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2336 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2337 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2338 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2339 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2340 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2341 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2342 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2343 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2344 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า นฐ ๘๐๒๐๑/๕๘๕ ลว. 18 ธ.ค. 55
2345 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2346 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2347 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นฐ ๗๕๗๐๑/๖๑๑ ลว. 18 ธ.ค. 55
2348 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2349 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2350 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2351 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2352 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2353 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2354 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2355 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2356 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2357 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2358 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2359 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2360 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ลว. 2 ม.ค. 56
2361 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2362 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2363 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2364 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม นฐ ๗๕๑๐๑/๑๓๕๑ ลว. 11 ธ.ค. 55
2365 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2366 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2367 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2368 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2369 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2370 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2371 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2372 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ลว. 22 ม.ค. 56
2373 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๘ ลว. 4 ก.พ. 56
2374 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2375 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2376 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2377 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2378 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2379 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2380 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
2381 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2382 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2383 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นฐ ๗๒๒๐๑/๗๓๔ ลว. 7 ธ.ค. 55
2384 องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2385 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2386 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2387 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2388 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ลว. 31 ม.ค. 56
2389 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน ลว. 22 ม.ค. 56
2390 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2391 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2392 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2393 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ที่ นบ ๐๐๓๗.๒/๓๐๖ ลว. 1 ก.พ. 56
2394 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2395 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2396 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2397 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2398 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2399 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ลว. 31 ม.ค. 56
2400 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย นฐ ๗๕๒๐๑/๗๙๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2401 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2402 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ลว. 31 ม.ค. 56
2403 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2404 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2405 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2406 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2407 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า นฐ ๗๒๓๐๑/๒๙ ลว. 22 ม.ค. 56
2408 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2409 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2410 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2411 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2412 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2413 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2414 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2415 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ลว. 15 ก.พ. 56
2416 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2417 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2418 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2419 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2420 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ที่ รย ๗๔๑๐๑/๐๖๗ ลว. 8 ก.พ. 56
2421 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2422 องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2423 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2424 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2425 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ลว. 31 ม.ค. 56
2426 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2427 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา นฐ ๗๕๓๐๑/๓๑ ลว. 24 ม.ค. 56
2428 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ลว. 2 ม.ค. 56
2429 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2430 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2431 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2432 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2433 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2434 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2435 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2436 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2437 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2438 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2439 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2440 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2441 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2442 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นฐ ๘๐๓๐๑/ว.๔๘๗ ลว. 18 ธ.ค. 55
2443 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ลว. 31 ม.ค. 56
2444 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2445 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2446 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2447 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2448 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2449 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2450 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2451 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2452 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
2453 องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี นฐ ๗๕๔๐๑/๑๕๖๓ ลว. 11 ธ.ค. 55
2454 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2455 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2456 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
2457 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ลว. 15 ก.พ. 56
2458 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2459 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2460 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2461 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ลว. 31 ม.ค. 56
2462 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2463 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2464 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ นฐ ๗๕๕๐๑/๒๘๑ ลว. 4 ม.ค. 56
2465 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ นฐ ๗๕๖๐๑/๑๖๖๗ ลว. 27 ธ.ค. 55
2466 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2467 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2468 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2469 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นบ ๐๐๓๗.๒/๒๘ ลว. 12 ก.พ. 56
2470 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2471 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2472 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2473 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2474 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2475 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2476 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2477 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ลว. 14 ธ.ค. 55
2478 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2479 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2480 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2481 องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2482 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2483 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2484 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2485 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ลว. 22 ม.ค. 56
2486 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2487 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2488 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2489 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2490 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2491 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2492 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง นฐ ๗๕๘๐๑/๖๕๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2493 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2494 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2495 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2496 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2497 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2498 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
2499 องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2500 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2501 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2502 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต ลว. 2 ม.ค. 56
2503 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ลว. 2 ม.ค. 56
2504 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2505 องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ลว. 2 ม.ค. 56
2506 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2507 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2508 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2509 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2510 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2511 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2512 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ลว. 8 ก.พ. 56
2513 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2514 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2515 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2516 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2517 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2518 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2519 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2520 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2521 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2523 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2524 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2525 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
2526 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2527 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2528 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2529 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ลว. 21 ก.พ. 56
2530 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ลว. 15 ก.พ. 56
2531 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2532 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2533 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2534 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ลว. 8 ก.พ. 56
2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2536 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2538 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2539 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2541 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
2542 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2543 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2544 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2545 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2546 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2547 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2548 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2549 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2550 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2553 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2554 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ลว. 15 ก.พ. 56
2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ลว. 31 ม.ค. 56
2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ลว. 4 ก.พ. 56
2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ลว. 18 ก.พ. 56
2569 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2570 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2571 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2572 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2573 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2574 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2575 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2576 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ลว. 4 ก.พ. 56
2577 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ลว. 6 มี.ค. 56
2578 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2579 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2580 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2581 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2582 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ลว. 18 มี.ค. 56
2583 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2584 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2585 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2586 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2587 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2588 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
2589 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2590 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2591 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2592 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2593 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ลว. 31 ม.ค. 56
2594 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2595 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
2596 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2597 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2598 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2599 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2600 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2601 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2602 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2603 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2604 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2605 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2606 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2607 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ลว. 4 ก.พ. 56
2608 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2609 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2610 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2611 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2612 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2613 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ลว. 4 ก.พ. 56
2614 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2615 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2616 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2617 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2618 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
2619 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2620 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2621 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2622 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2623 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2624 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2625 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2626 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2627 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ลว. 31 ม.ค. 56
2628 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ลว. 22 ม.ค. 56
2629 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2630 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2631 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2632 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ลว. 4 ก.พ. 56
2633 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ลว. 8 มี.ค. 56
2634 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2635 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2636 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2637 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2638 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลว. 22 ม.ค. 56
2639 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2640 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2641 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2642 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลว. 31 ม.ค. 56
2643 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2644 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2645 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลว. 15 ก.พ. 56
2646 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2647 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2648 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2649 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
2650 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2651 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2652 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2653 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2654 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2655 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2656 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2657 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2658 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2659 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
2660 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2661 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2662 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2663 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2664 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2665 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2666 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ลว. 15 ก.พ. 56
2667 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ลว. 4 ก.พ. 56
2668 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
2669 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2670 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2671 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ลว. 19 มี.ค. 56
2672 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2673 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2674 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ลว. 22 ม.ค. 56
2675 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2676 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2677 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลว. 4 ก.พ. 56
2678 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2679 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2680 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2681 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2682 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ลว. 8 ก.พ. 56
2683 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2684 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2685 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2686 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2687 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2688 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ลว. 7 มี.ค. 56
2689 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2690 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2691 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2692 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2693 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2694 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ลว. 31 ม.ค. 56
2695 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ที่ อท ๐๐๒๓.๒/๗๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2696 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
2697 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2698 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2699 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2700 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ลว. 7 มี.ค. 56
2701 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2702 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ลว. 4 ก.พ. 56
2703 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2704 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2705 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2706 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2707 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2708 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2709 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
2710 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2711 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2712 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2713 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2714 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2715 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ลว. 4 ก.พ. 56
2716 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2717 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2718 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2719 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2720 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
2721 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2722 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2723 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2724 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2725 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ลว. 22 ม.ค. 56
2726 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2727 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2728 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ลว. 4 ก.พ. 56
2729 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2730 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2731 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นฐ ๗๕๙๐๑/๕๙๙ ลว. 24 ธ.ค. 55
2732 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2733 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2734 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2735 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
2736 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
2737 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ลว. 19 ก.พ. 56
2738 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
2739 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ลว. 7 มี.ค. 56
2741 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2742 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2743 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
2744 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2745 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2746 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2747 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2748 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2749 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2750 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2751 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2752 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2753 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง รย ๗๕๔๐๑/๗๗๐ ลว. 7 ธ.ค. 55
2754 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2755 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ลว. 8 ก.พ. 56
2756 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2757 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2758 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ลว. 18 ก.พ. 56
2759 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ลว. 31 ม.ค. 56
2760 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2761 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2762 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ลว. 4 ก.พ. 56
2763 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2764 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2765 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2766 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ลว. 4 ก.พ. 56
2767 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2768 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2769 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2770 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2771 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2772 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2773 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2774 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2775 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง นฐ ๗๖๐๐๑/๗๙๙ ลว. 30 พ.ย. 55
2776 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2777 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2778 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2779 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
2780 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2781 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2782 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2783 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย ลว. 31 ม.ค. 56
2784 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ลว. 8 ก.พ. 56
2785 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2786 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2787 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2788 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2789 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2790 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2791 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
2792 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
2793 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2794 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2795 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ลว. 15 ก.พ. 56
2796 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2797 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2798 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2799 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2800 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2801 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2802 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
2803 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2804 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีขนาดกลาง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
2805 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2806 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นบ ๐๐๓๗.๒/๒๘ ลว. 12 ก.พ. 56
2807 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2808 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2809 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2810 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2811 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2812 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลว. 15 ก.พ. 56
2813 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลว. 19 ก.พ. 56
2814 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นฐ ๘๐๔๐๑/๗๑๘ ลว. 18 ธ.ค. 55
2815 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2816 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลว. 8 ก.พ. 56
2817 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2818 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
2819 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2820 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2821 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2822 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2823 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2824 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2825 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ลว. 2 ม.ค. 56
2826 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ลว. 2 ม.ค. 56
2827 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2828 องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2829 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2830 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2831 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2832 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ลว. 15 ก.พ. 56
2833 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2834 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
2835 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2836 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2837 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2838 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ลว. 21 ม.ค. 56
2839 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2840 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2841 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ลว. 5 มี.ค. 56
2842 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2843 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2844 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2845 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
2846 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2847 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
2848 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2849 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2850 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2851 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
2852 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
2853 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2854 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2855 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2856 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
2857 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ลว. 8 ก.พ. 56
2858 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2859 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2860 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ลว. 15 ก.พ. 56
2861 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
2862 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2863 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2864 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
2865 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
2866 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ลว. 8 ก.พ. 56
2867 องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
2868 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2869 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลว. 4 ก.พ. 56
2870 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2871 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก ลว. 8 ก.พ. 56
2872 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2873 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2874 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2875 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓ ลว. 14 ม.ค. 56
2876 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2877 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2878 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2879 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2880 องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2881 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ลว. 31 ม.ค. 56
2882 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ลว. 31 ม.ค. 56
2883 องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2884 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี ลว. 15 มี.ค. 56
2885 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2886 องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ลว. 2 ม.ค. 56
2887 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
2888 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2889 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ลว. 18 มี.ค. 56
2890 องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ ลว. 15 ก.พ. 56
2891 องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ลว. 4 ก.พ. 56
2892 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ลว. 31 ม.ค. 56
2893 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2894 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
2895 องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2896 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2897 องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2898 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2899 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ลว. 31 ม.ค. 56
2900 องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2901 องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
2902 องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
2903 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2904 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
2905 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ลว. 15 มี.ค. 56
2906 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ลว. 15 มี.ค. 56
2907 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ลว. 4 ก.พ. 56
2908 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ลว. 15 ก.พ. 56
2909 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
2910 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ลว. 22 ม.ค. 56
2911 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ลว. 15 ก.พ. 56
2912 องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
2913 องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2914 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2915 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2916 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง ลว. 8 มี.ค. 56
2917 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ลว. 7 มี.ค. 56
2918 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2919 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2920 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2921 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
2922 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ลว. 15 มี.ค. 56
2923 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง รย 75501/1214 ลว. 11 ธ.ค. 55
2924 องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2925 องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2926 องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2927 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2928 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2929 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
2930 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2931 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา ลว. 4 ก.พ. 56
2932 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2933 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2934 องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2935 องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ลว. 4 ก.พ. 56
2936 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ลว. 21 ก.พ. 56
2937 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2938 องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2939 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
2940 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2941 องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
2942 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ลว. 2 ม.ค. 56
2943 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
2944 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2945 องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน ลว. 21 ก.พ. 56
2946 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2947 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
2948 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2949 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู ลว. 4 ก.พ. 56
2950 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ลว. 15 ก.พ. 56
2951 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
2952 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2953 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
2954 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2955 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ลว. 19 ก.พ. 56
2956 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
2957 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2958 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2959 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2960 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
2961 องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ลว. 22 ม.ค. 56
2962 องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2963 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2964 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ลว. 8 ก.พ. 56
2965 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2966 องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
2967 องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2968 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ลว. 15 ก.พ. 56
2969 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2970 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
2971 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2972 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
2973 องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
2974 องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2975 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2976 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2977 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ลว. 11 ก.พ. 56
2978 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2979 องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2980 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2981 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2982 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
2983 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
2984 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
2985 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2986 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ลว. 22 ม.ค. 56
2987 องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
2988 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2989 องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2990 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ลว. 4 ก.พ. 56
2991 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
2992 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ลว. 22 ม.ค. 56
2993 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
2994 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
2995 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
2996 องค์การบริหารส่วนตำบลปากู ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
2997 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
2998 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่ ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
2999 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
3000 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3001 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3002 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ลว. 4 ก.พ. 56
3003 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ลว. 4 ก.พ. 56
3004 องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
3005 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3006 องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3007 องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๓๘ ลว. 20 ก.พ. 56
3008 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3009 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3010 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3011 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3012 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน ลว. 4 ก.พ. 56
3013 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3014 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ลว. 22 ม.ค. 56
3015 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3017 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3018 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
3019 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3020 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
3022 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3023 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3024 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3025 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3026 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3027 องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3028 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
3029 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3030 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
3031 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
3032 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3033 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3034 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3035 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3036 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
3037 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน รย ๗๒๒๐๑/๐๐๘๙ ลว. 11 ธ.ค. 55
3038 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3039 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3040 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
3041 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3042 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3043 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3044 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ลว. 4 ก.พ. 56
3045 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3046 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3047 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3048 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3049 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
3050 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3051 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3052 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3053 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3054 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3055 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
3056 องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ลว. 4 ก.พ. 56
3057 องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3058 องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3059 องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3060 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3061 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3062 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3063 องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3064 องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3065 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ลว. 2 ม.ค. 56
3066 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข ลว. 15 มี.ค. 56
3067 องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง สป ๐๐๓๗.๒/๓๑ ลว. 16 ม.ค. 56
3068 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3069 องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3070 องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3071 องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3072 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3073 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3074 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3075 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ลว. 4 ก.พ. 56
3076 องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3077 องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3078 องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3079 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3080 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3081 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ลว. 18 ก.พ. 56
3082 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ลว. 8 ก.พ. 56
3083 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ลว. 8 ก.พ. 56
3084 องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3085 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3086 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3087 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3088 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3089 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
3090 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3091 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3092 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3093 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3094 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
3095 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ลว. 4 ก.พ. 56
3096 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3097 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
3098 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3099 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3100 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3101 องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3102 องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3103 องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3104 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ลว. 4 ก.พ. 56
3105 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3106 องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง ลว. 4 ก.พ. 56
3107 องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3108 องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก สก ๐๐๓๗.๒/๑๗ ลว. 9 ม.ค. 56
3109 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3110 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3111 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3112 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3113 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3114 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3115 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ลว. 4 ก.พ. 56
3116 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3117 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3118 องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3119 องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี ลว. 21 ม.ค. 56
3120 องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3121 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3122 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3123 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3124 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3125 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3126 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
3127 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3128 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด ลว. 31 ม.ค. 56
3129 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3130 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3131 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3132 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3133 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3134 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3135 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3136 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3137 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3138 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3139 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง นฐ ๗๖๓๐๑/๒๐๐๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
3140 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3141 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3142 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3143 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลว. 21 ม.ค. 56
3144 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลว. 7 มี.ค. 56
3145 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3146 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ลว. 4 ก.พ. 56
3147 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ลว. 7 มี.ค. 56
3148 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3149 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
3150 องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3151 องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3152 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ลว. 4 ก.พ. 56
3153 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3154 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ลว. 8 ก.พ. 56
3155 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3156 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3157 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3158 องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ลว. 22 ม.ค. 56
3159 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3160 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
3161 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3162 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3163 องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3164 องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม รย ๗๒๓๐๑/๓๖๙ ลว. 7 ธ.ค. 55
3165 องค์การบริหารส่วนตำบลพนา อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3166 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3167 องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3168 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3169 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3170 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ลว. 13 มี.ค. 56
3171 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3172 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3173 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3174 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
3175 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3176 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3177 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3178 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3179 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3180 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ลว. 2 ม.ค. 56
3181 องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3182 องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ลว. 15 มี.ค. 56
3183 องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3184 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3185 องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3186 องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3187 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3188 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ลว. 22 ม.ค. 56
3189 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3190 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ลว. 20 ก.พ. 56
3191 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ลว. 8 มี.ค. 56
3192 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3193 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3194 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ลว. 4 ก.พ. 56
3195 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3196 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3197 องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน นฐ ๗๖๕๐๑/๖๗๖ ลว. 24 ธ.ค. 55
3198 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ลว. 15 ก.พ. 56
3199 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3200 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
3201 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3202 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ลว. 15 ก.พ. 56
3203 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ลว. 21 ม.ค. 56
3204 องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3205 องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
3206 องค์การบริหารส่วนตำบลพราน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3207 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ลว. 4 ก.พ. 56
3208 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ลว. 8 ก.พ. 56
3209 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ลว. 22 ม.ค. 56
3210 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ลว. 15 ก.พ. 56
3211 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม รย ๗๕๘๐๑/๑๓๒๓ ลว. 11 ธ.ค. 55
3212 องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3213 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ลว. 15 ก.พ. 56
3214 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3215 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ลว. 15 ก.พ. 56
3216 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
3217 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3218 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3219 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ลว. 22 ม.ค. 56
3220 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ลว. 22 ม.ค. 56
3221 องค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง ลว. 18 ก.พ. 56
3222 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ลว. 8 ก.พ. 56
3223 องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3224 องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ลว. 19 ก.พ. 56
3225 องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3226 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ลว. 15 ก.พ. 56
3227 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด นฐ ๗๖๔๐๑/๒๔๒ ลว. 13 ธ.ค. 55
3228 องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๗ ลว. 12 ก.พ. 56
3229 องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ลว. 20 ก.พ. 56
3230 องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3231 องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3232 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3233 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3234 องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3235 องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ลว. 31 ม.ค. 56
3236 องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3237 องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ลว. 8 ก.พ. 56
3238 องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3239 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ลว. 15 ก.พ. 56
3240 องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3241 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด รย ๗๕๗๐๑/๐๔๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3242 องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3243 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ลว. 8 ก.พ. 56
3244 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3245 องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ สค ๐๐๓๗.๒/๒๐๘๘ ลว. 9 ม.ค. 56
3246 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3247 องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3248 องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3249 องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3250 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3251 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3252 องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3253 องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3254 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3255 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3256 องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3257 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3258 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3259 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3260 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3261 องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3262 องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
3263 องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3264 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3265 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3266 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3267 องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3268 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3269 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3270 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3271 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3272 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3273 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3274 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3275 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3276 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลว. 1 ก.พ. 56
3277 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3278 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3279 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3280 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ รย ๗๕๙๐๑/๒๘๖ ลว. 6 ธ.ค. 55
3281 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ลว. 15 ก.พ. 56
3282 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ลว. 22 ม.ค. 56
3283 องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม ลว. 6 มี.ค. 56
3284 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
3285 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3286 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3287 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
3288 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
3289 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3290 องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3291 องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3292 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3293 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3294 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3295 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3296 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
3297 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3298 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3299 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3300 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3301 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3302 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3303 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3304 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
3305 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3306 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
3307 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
3308 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ลว. 21 ม.ค. 56
3309 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3310 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3311 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3312 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3313 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3314 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3315 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3316 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3317 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3318 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3319 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3320 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
3321 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3322 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3323 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3324 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3325 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3326 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ลว. 6 มี.ค. 56
3327 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3328 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3329 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก ลว. 8 มี.ค. 56
3330 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3331 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3332 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3333 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มห ๐๐๓๗.๒/๙๕๒ ลว. 26 ธ.ค. 55
3334 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3335 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
3336 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3337 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ลว. 21 ม.ค. 56
3338 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3339 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3340 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3341 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3342 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3343 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3344 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลว. 15 ก.พ. 56
3345 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3346 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ลว. 21 ม.ค. 56
3347 องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ลว. 2 ก.พ. 56
3348 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3349 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3350 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3351 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3352 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3353 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3354 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3355 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3356 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3357 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3358 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3359 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3360 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3361 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3362 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3363 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3364 องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3365 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3366 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ นฐ ๗๖๖๐๑/๓๗ ลว. 28 ม.ค. 56
3367 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3368 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3369 องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3370 องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3371 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3372 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ลว. 8 มี.ค. 56
3373 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ที่ ชน ๐๐๒๓.๒/๑๐๕๒ ลว. 6 ก.พ. 56
3374 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3375 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3376 องค์การบริหารส่วนตำบลไพร ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3377 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ลว. 2 ม.ค. 56
3378 องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ลว. 6 มี.ค. 56
3379 องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ลว. 15 ก.พ. 56
3380 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3381 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ลว. 4 ก.พ. 56
3382 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
3383 องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3384 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ลว. 21 ม.ค. 56
3385 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ลว. 21 ม.ค. 56
3386 องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ลว. 21 ก.พ. 56
3387 องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3388 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ลว. 2 ม.ค. 56
3389 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3390 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3391 องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ลว. 4 ก.พ. 56
3392 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3393 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3394 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3395 องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3396 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3397 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
3398 องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3399 องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ลว. 5 ก.พ. 56
3400 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3401 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3402 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3403 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ลว. 8 ก.พ. 56
3404 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3405 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3406 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3407 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๘ ลว. 4 ก.พ. 56
3408 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3409 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3410 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3411 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3412 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3413 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ลว. 21 ม.ค. 56
3414 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3415 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3416 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3417 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ลว. 4 ก.พ. 56
3418 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3419 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3420 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3421 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3422 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3423 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3424 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3425 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3426 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3427 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
3428 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3429 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตก ๐๐๓๗.๒/๒๐๙๙ ลว. 11 ก.พ. 56
3430 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
3431 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นฐ ๗๖๗๐๑/๑๐๑๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3432 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3433 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3434 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3435 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ลว. 8 ก.พ. 56
3436 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ลว. 8 ก.พ. 56
3437 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3438 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ลว. 22 ม.ค. 56
3439 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3440 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3441 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3442 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3443 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ลว. 21 ก.พ. 56
3444 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ลว. 8 ก.พ. 56
3445 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ลว. 15 ก.พ. 56
3446 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
3447 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ลว. 4 มี.ค. 56
3448 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3449 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ลว. 2 ม.ค. 56
3450 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3451 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3452 องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3453 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3454 องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3455 องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3456 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก ลว. 2 ม.ค. 56
3457 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ลว. 2 ม.ค. 56
3458 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
3459 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ลว. 15 ก.พ. 56
3460 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ลว. 22 ม.ค. 56
3461 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ลว. 15 ก.พ. 56
3462 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
3463 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ลว. 15 ก.พ. 56
3464 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3465 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3466 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3467 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3468 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร รย ๗๒๔๐๑/๒๕๑๘ ลว. 11 ธ.ค. 55
3469 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ลว. 2 ม.ค. 56
3470 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3471 องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3472 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3473 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ลว. 8 ก.พ. 56
3474 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3475 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ลว. 2 ม.ค. 56
3476 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ลว. 21 ก.พ. 56
3477 องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3478 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3479 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
3480 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ลว. 8 ก.พ. 56
3481 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3482 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ลว. 31 ม.ค. 56
3483 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3484 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3485 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3486 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3487 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3488 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ลว. 15 ก.พ. 56
3489 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3490 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3491 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
3492 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3493 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
3494 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ลว. 4 ก.พ. 56
3495 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3496 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ลว. 15 ก.พ. 56
3497 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3498 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3499 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ลว. 8 มี.ค. 56
3500 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3501 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3502 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
3503 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ลว. 8 ก.พ. 56
3504 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว ลว. 7 มี.ค. 56
3505 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3506 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ลว. 15 ก.พ. 56
3507 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3508 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3509 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3510 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
3511 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3512 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ลว. 4 ก.พ. 56
3513 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ลว. 4 ก.พ. 56
3514 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ลว. 4 ก.พ. 56
3515 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ลว. 4 ก.พ. 56
3516 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3517 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ลว. 19 ก.พ. 56
3518 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ลว. 15 ก.พ. 56
3519 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3520 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3521 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3522 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3523 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3524 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3525 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ลว. 15 มี.ค. 56
3526 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ลว. 4 ก.พ. 56
3527 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ลว. 21 ก.พ. 56
3528 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3529 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3530 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3531 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
3532 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3533 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3534 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3535 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3536 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ลว. 20 ก.พ. 56
3537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3538 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3539 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 20 ก.พ. 56
3540 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3541 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง ลว. 4 ก.พ. 56
3542 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3543 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3544 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ลว. 8 มี.ค. 56
3545 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3546 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3547 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3548 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3549 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ลว. 4 ก.พ. 56
3550 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3553 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3554 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ลว. 2 ม.ค. 56
3556 องค์การบริหารส่วนตำบลแมด อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3557 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม สน ๐๐๓จ.๒/๒๐๖๙๖ ลว. 13 ธ.ค. 55
3558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3568 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3569 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3570 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3571 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
3572 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3573 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3574 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3575 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3576 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3577 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ที่ รย ๗๒๖๐๑/๑๖๘ ลว. 5 ก.พ. 56
3578 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3579 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ลว. 20 ก.พ. 56
3580 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3581 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3582 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ที่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 8 ก.พ. 56
3583 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3584 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3585 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3586 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3587 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3588 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3589 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3590 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3591 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3592 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3593 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3594 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
3595 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3596 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3597 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3598 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3599 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3600 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลพ ๐๐๒๓.๒/๙๓๘ ลว. 22 ม.ค. 56
3601 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3602 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3603 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3604 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3605 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3606 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3607 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๙๔๓ ลว. 14 ก.พ. 56
3608 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3609 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3610 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3611 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3612 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3613 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3614 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3615 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3616 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3617 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3618 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3619 องค์การบริหารส่วนตำบลแมสัน ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3620 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร ลว. 4 ก.พ. 56
3621 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3622 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3623 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3624 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3625 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ลว. 4 ก.พ. 56
3626 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3627 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3628 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3629 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3630 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3631 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3632 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3633 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3634 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3635 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3636 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3637 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3638 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3639 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มส ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕๑ ลว. 24 ม.ค. 56
3640 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
3641 องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3642 องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3643 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3644 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ภก ๐๐๓๗.๒/๓๕๘ ลว. 3 ม.ค. 56
3645 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ลว. 31 ม.ค. 56
3646 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3647 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3648 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3649 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3650 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3651 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
3652 องค์การบริหารส่วนตำบลยม ลว. 4 ก.พ. 56
3653 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3654 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3655 องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ลว. 26 ม.ค. 56
3656 องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3657 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3658 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3659 องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3660 องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3661 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3662 องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3663 องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3664 องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3665 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3666 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3667 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลว. 15 มี.ค. 56
3668 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลว. 21 ก.พ. 56
3669 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3670 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ที่ อบ ๐๐๒๒.๒/๖๒ ลว. 5 ก.พ. 56
3671 องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3672 องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3673 องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3674 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3675 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3676 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3677 องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3678 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3679 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3680 องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3681 องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3682 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3683 องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3684 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3685 องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3686 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ลว. 18 มี.ค. 56
3687 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3688 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3689 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ลว. 21 ก.พ. 56
3690 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3691 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3692 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3693 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3694 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3695 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3696 องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม กส ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว. 11 ก.พ. 56
3697 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3698 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3699 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3700 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3701 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3702 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สฏ ๐๐๓๗.๒/ว๑๒๗๐ ลว. 28 ม.ค. 56
3703 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3704 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ลว. 18 ก.พ. 56
3705 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
3706 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ลว. 31 ม.ค. 56
3707 องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา ลว. 4 ก.พ. 56
3708 องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3709 องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3710 องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา นฐ ๗๒๔๐๑/๕๙๖ ลว. 18 ธ.ค. 55
3711 องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ลว. 2 ม.ค. 56
3712 องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3713 องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3714 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3715 องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท ลว. 4 ก.พ. 56
3716 องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3717 องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
3718 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ลว. 2 ม.ค. 56
3719 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น พย ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๑๑ ลว. 26 ธ.ค. 55
3720 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3721 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตก ๐๐๓๗.๒/๖๓ ลว. 21 ม.ค. 56
3722 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3723 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3724 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3725 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3726 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ชม ๐๐๒๓.๒/๒๗๙๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3727 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3728 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3729 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3730 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3731 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3732 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3733 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลว. 31 ม.ค. 56
3734 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3735 องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ลว. 8 มี.ค. 56
3736 องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3737 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
3738 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ลว. 8 ก.พ. 56
3739 องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3740 องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3741 องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3742 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ลว. 15 มี.ค. 56
3743 องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3744 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3745 องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
3746 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3747 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3748 องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/๑๓๓ ลว. 4 มี.ค. 56
3749 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี ลว. 15 มี.ค. 56
3750 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3751 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3752 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ลว. 15 ก.พ. 56
3753 องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3754 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3755 องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3756 องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ลว. 8 ก.พ. 56
3757 องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3758 องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
3759 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3760 องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สป ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๗ ลว. 2 ม.ค. 56
3761 องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3762 องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
3763 องค์การบริหารส่วนตำบลราม ลว. 13 มี.ค. 56
3764 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3765 องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3766 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3767 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
3768 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 21 ก.พ. 56
3769 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3770 องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3771 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ นธ ๐๐๒๓.๒/๓๕ ลว. 2 ก.พ. 56
3772 องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3773 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ชร ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๐ ลว. 14 ธ.ค. 55
3774 องค์การบริหารส่วนตำบลริม ลว. 4 ก.พ. 56
3775 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ลว. 2 ม.ค. 56
3776 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ ลว. 2 ม.ค. 56
3777 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3778 องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3779 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3780 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3781 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3782 องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง ลว. 2 ม.ค. 56
3783 องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ลว. 4 ก.พ. 56
3784 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3785 องค์การบริหารส่วนตำบลโรง สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3786 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3787 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3788 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง สห ๐๐๓๗.๒/๙๓๘๖ ลว. 14 ธ.ค. 55
3789 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3790 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3791 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3792 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3793 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3794 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3795 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ที่ ชน ๐๐๒๓.๒/๑๐๕๒ ลว. 6 ก.พ. 56
3796 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3797 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3798 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3799 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3800 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก อจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓ ลว. 14 ม.ค. 56
3801 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
3802 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3803 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3804 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3805 องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3806 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3807 องค์การบริหารส่วนตำบลละงู สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3808 องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3809 องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3810 องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ลว. 15 ก.พ. 56
3811 องค์การบริหารส่วนตำบลละลม ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3812 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ลว. 15 ก.พ. 56
3813 องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3814 องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3815 องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย ลว. 4 ก.พ. 56
3816 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
3817 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3818 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3819 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ลว. 15 ก.พ. 56
3820 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3821 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
3822 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ลว. 2 ม.ค. 56
3823 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รย ๗๒๗๐๑/๐๔๐ ลว. 20 ก.พ. 56
3824 องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
3825 องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3826 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3827 องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3828 องค์การบริหารส่วนตำบลลางา ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3829 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3830 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย อบ ๐๐๒๓.๒/๙๖๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3831 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3832 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3833 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3834 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3835 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ลว. 31 ม.ค. 56
3836 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3837 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3838 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ลว. 8 ก.พ. 56
3839 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3840 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3841 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3842 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3843 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3844 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
3845 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3846 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3847 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3848 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3849 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3850 องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า นฐ ๗๗๐๐๑/๑๑๓๒ ลว. 7 ธ.ค. 55
3851 องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3852 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา นศ ๐๐๒๓.๒/๒๔๖๓ ลว. 4 ก.พ. 56
3853 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก มค ๐๐๒๓.๒/๑๐๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3854 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ที่ อน ๐๐๒๒.๒/๑๐๕ ลว. 4 ก.พ. 56
3855 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3856 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ลว. 2 ม.ค. 56
3857 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ลว. 15 ก.พ. 56
3858 องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี กส ๐๐๒๓.๒/๓๔๑ ลว. 10 ม.ค. 56
3859 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ลว. 15 มี.ค. 56
3860 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ลว. 4 ก.พ. 56
3861 องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ ลว. 4 ก.พ. 56
3862 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ลว. 4 ก.พ. 56
3863 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3864 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
3865 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลว. 4 ก.พ. 56
3866 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3867 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3868 องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
3869 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3870 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา นฐ ๘๐๕๐๑/๓๐ ลว. 21 ม.ค. 56
3871 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3872 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา นฐ ๗๒๖๐๑/๖๐๐ ลว. 13 ธ.ค. 55
3873 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3874 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ลว. 22 ม.ค. 56
3875 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ลว. 15 ก.พ. 56
3876 องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ นบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๓ ลว. 22 ม.ค. 56
3877 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี พง ๐๐๓๗.๒/๑๑๗๑๙ ลว. 18 ธ.ค. 55
3878 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3879 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ลว. 2 ม.ค. 56
3880 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล ลว. 15 ก.พ. 56
3881 องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ปท ๐๐๓๗.๒/๑๙๙๑๙ ลว. 27 ธ.ค. 55
3882 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รน ๐๐๒๓.๒/๐๒๘๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3883 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3884 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
3885 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย นฐ ๗๗๑๐๑/๑๐๗๐ ลว. 13 ธ.ค. 55
3886 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3887 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
3888 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ไม่มีหนังสือนำส่ง ลว. 18 ก.พ. 56
3889 องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3890 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3891 องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ลว. 22 ม.ค. 56
3892 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๐ ลว. 11 ธ.ค. 55
3893 องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ลว. 19 ก.พ. 56
3894 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ลว. 2 ม.ค. 56
3895 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ลว. 2 ม.ค. 56
3896 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
3897 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ ลว. 2 ม.ค. 56
3898 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก ลว. 4 ก.พ. 56
3899 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3900 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลว. 21 ม.ค. 56
3901 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ลว. 15 มี.ค. 56
3902 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3903 องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ลว. 22 ม.ค. 56
3904 องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3905 องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3906 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
3907 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ที่ มค ๐๐๓๗.๘/๓๗๑ ลว. 6 ก.พ. 56
3908 องค์การบริหารส่วนตำบลและ ลว. 4 ก.พ. 56
3909 องค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด ลว. 2 ม.ค. 56
3910 องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ ลว. 8 ก.พ. 56
3911 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3912 องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร ลว. 4 ก.พ. 56
3913 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3914 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3915 องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ปข ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๙ ลว. 4 ก.พ. 56
3916 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3917 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3918 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3919 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม นย ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๖๔๒ ลว. 3 ม.ค. 56
3920 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3921 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ลว. 8 ก.พ. 56
3922 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3923 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3924 องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3925 องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3926 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3927 องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง ลว. 15 ก.พ. 56
3928 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/๑๔๘ ลว. 4 ก.พ. 56
3929 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
3930 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3931 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ลว. 22 ม.ค. 56
3932 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3933 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3934 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3935 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
3936 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ รย ๗๖๐๐๑/๘๗๔ ลว. 18 ธ.ค. 55
3937 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๐๓๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
3938 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3939 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3940 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3941 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3942 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู บก ๐๐๒๓.๒/๖๗๗ ลว. 2 ก.พ. 56
3943 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3944 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3945 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3946 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3947 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ลว. 21 ก.พ. 56
3948 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3949 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3950 องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
3951 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ลว. 31 ม.ค. 56
3952 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3953 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อต ๐๐๒๓.๒/๖๙๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3954 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3955 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู นฐ ๗๗๓๐๑/๙๔๐ ลว. 18 ม.ค. 56
3956 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3957 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3958 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ลว. 31 ม.ค. 56
3959 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตร ๐๐๒๓.๒/๔๑ ลว. 18 ม.ค. 56
3960 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ฉช ๐๐๓๗.๒/๒๓๓ ลว. 11 ม.ค. 56
3961 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3962 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3963 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
3964 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
3965 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3966 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3967 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3968 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อด ๐๐๒๓.๒/๙๑๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3969 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
3970 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
3971 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3972 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ชย ๐๐๓๗.๒/๗๑๙ ลว. 18 ม.ค. 56
3973 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
3974 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3975 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3976 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3977 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
3978 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ลว. 31 ม.ค. 56
3979 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3980 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ลว. 15 ก.พ. 56
3981 องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
3982 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3983 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
3984 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
3985 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว นฐ ๗๗๔๐๑/๓๔ ลว. 21 ม.ค. 56
3986 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ลว. 20 ก.พ. 56
3987 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
3988 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อท ๐๐๓๗.๒/๓๕ ลว. 17 ม.ค. 56
3989 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
3990 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3991 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
3992 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
3993 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3994 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3995 องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ลว. 18 ก.พ. 56
3996 องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน สต ๐๐๓๗.๒/๔๗๘ ลว. 21 ม.ค. 56
3997 องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม นภ ๐๐๒๓.๒/๔๔ ลว. 18 ม.ค. 56
3998 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
3999 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ลว. 15 ก.พ. 56
4000 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
4001 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ยล ๐๐๓๗.๒/๙๘๗ ลว. 3 ม.ค. 56
4002 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
4003 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
4004 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4005 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖ ลว. 18 ก.พ. 56
4006 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ลว. 20 ก.พ. 56
4007 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4008 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๐ ลว. 4 ก.พ. 56
4009 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4010 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
4011 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
4012 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
4013 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
4014 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
4015 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
4016 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4017 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
4018 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง ลว. 15 ก.พ. 56
4019 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง นพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 14 ม.ค. 56
4020 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4021 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง ลว. 8 ก.พ. 56
4022 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ลว. 18 ก.พ. 56
4023 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4024 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ที่ มค ๐๐๒๓.๒/๒๕๔ ลว. 22 ก.พ. 56
4025 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น นฐ ๗๗๕๐๑/๘๓๔ ลว. 11 ธ.ค. 55
4026 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น กจ ๐๐๒๓.๒/๖๓ ลว. 18 ม.ค. 56
4027 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ลว. 8 ก.พ. 56
4028 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ลว. 18 ก.พ. 56
4029 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
4030 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
4031 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4032 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ตง ๐๐๓๗.๒/๑๘๖๘๑ ลว. 9 ม.ค. 56
4033 องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
4034 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
4035 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4036 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ลย ๐๐๒๓.๒/๗๗๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4037 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
4038 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4039 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4040 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มค ๐๐๒๓.๒/๒๘๑ ลว. 21 ก.พ. 56
4041 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4042 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
4043 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ชน ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๒๓ ลว. 11 ม.ค. 56
4044 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ลว. 8 ก.พ. 56
4045 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๓๕๔ ลว. 6 ธ.ค. 55
4046 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง นค ๐๐๓๗.๒/๙๖๒ ลว. 14 ธ.ค. 55
4047 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4048 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า รย ๗๒๘๐๑/๑๓๙๑ ลว. 7 ธ.ค. 55
4049 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4050 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห กพ ๐๐๓๗.๒/๘๔ ลว. 23 ม.ค. 56
4051 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4052 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
4053 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลว. 20 ก.พ. 56
4054 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
4055 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อน ๐๐๒๓.๒/๕๕ ลว. 18 ม.ค. 56
4056 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลว. 18 ก.พ. 56
4057 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ขก ๗๓๘๐๑/๑๒๖๙ ลว. 18 ม.ค. 56
4058 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ บร ๐๐๒๓.๒/๒๙๒๓ ลว. 13 ก.พ. 56
4059 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ลป ๐๐๓๗.๒/ว๕๓๒ ลว. 2 ก.พ. 56
4060 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
4061 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4062 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
4063 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
4064 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ลว. 21 ก.พ. 56
4065 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ พท ๐๐๓๗.๒/๑๖๗๑๒ ลว. 15 ม.ค. 56
4066 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
4067 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จบ ๐๐๒๓.๒/๕๗ ลว. 18 ม.ค. 56
4068 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง นศ ๐๐๒๓.๒/๓๒ ลว. 18 ม.ค. 56
4069 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4070 องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สก ๐๐๒๓.๒/๒๑๑ ลว. 20 ก.พ. 56
4071 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ สท ๑๑๓๗.๒/๑๗๐๓ ลว. 24 ธ.ค. 55
4072 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ที่ รบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙ ลว. 4 ก.พ. 56
4073 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4074 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง พจ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4075 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค นฐ ๘๐๖๐๑/๒๙๗ ลว. 7 ธ.ค. 55
4076 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ที่ ชน ๐๐๒๓.๒/๑๐๕๒ ลว. 6 ก.พ. 56
4077 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4078 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สข ๐๐๓๗.๒๙๕๖ ลว. 18 ม.ค. 56
4079 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ปน ๐๐๒๓.๒/๑๐๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
4080 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
4081 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อย ๐๐๓๗.๒/๓๙๑ ลว. 15 ม.ค. 56
4082 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ นว ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๘ ลว. 31 ม.ค. 56
4083 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลว. 31 ม.ค. 56
4084 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๒๗๐๗ ลว. 18 ก.พ. 56
4085 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สพ ๐๐๓๗.๒/๒๒๗๘๓ ลว. 27 ธ.ค. 55
4086 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๗๗ ลว. 26 ธ.ค. 55
4087 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สส ๐๐๓๗.๒/๔๑ ลว. 21 ม.ค. 56
4088 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า พช ๐๐๓๗.๒/๘๕๘ ลว. 16 ม.ค. 56
4089 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๘๘๗ ลว. 4 ก.พ. 56
4090