รายงานแสดงข้อมูลการนำส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำส่งข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี
สถานะนำส่ง เลขที่/วันที่ หนังสือนำส่ง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
9 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง
11 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
17 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
18 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย
22 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่
23 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
24 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
26 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
27 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
31 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
32 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง
33 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
34 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
39 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
41 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
43 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
59 องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
61 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
62 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร
63 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
64 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
65 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
67 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
69 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
70 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
71 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
72 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
73 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
74 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
75 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด
76 องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง
79 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
81 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
83 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
84 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
85 องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี
86 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
87 องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์
88 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
89 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
90 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
92 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
93 องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว
94 องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
95 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก
96 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
97 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
98 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
101 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
103 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
104 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
105 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
106 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
107 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
108 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
109 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
110 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
111 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
113 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
115 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
117 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
119 องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น
121 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
122 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
123 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
124 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
128 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
129 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง
131 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย