รายงานแสดงข้อมูลการนำส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำส่งข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี
สถานะนำส่ง เลขที่/วันที่ หนังสือนำส่ง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
6 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
9 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
11 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
17 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
18 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
22 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
23 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
24 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
25 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
26 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
27 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
31 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
32 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
33 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
34 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
39 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
41 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
42 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
43 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
59 องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
61 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
62 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
63 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
64 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
65 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
66 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
67 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
69 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
70 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
71 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
72 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
73 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
74 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
75 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
76 องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
79 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
81 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
82 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
83 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
84 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
85 องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
86 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
87 องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
88 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
89 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
90 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
92 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
93 องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
94 องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
95 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
96 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
97 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
98 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
101 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
102 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
103 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
104 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
105 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
106 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
107 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
108 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
109 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
110 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
111 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
113 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
115 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
117 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
119 องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
121 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ลว. 11 ก.พ. 56
122 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
123 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รอ ๐๐๒๓.๒/๘๔ ลว. 4 ก.พ. 56
124 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ลว. 11 ก.พ. 56
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
128 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
129 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
130 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
131 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า รอ ๐๐๒๓.๒/๖๘ ลว. 18 ม.ค. 56
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย