รายงานแสดงระดับความสำเร็จการนำส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี จังหวัดพิษณุโลก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ระดับความสำเร็จของการจัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี
จำนวน (อปท.) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด นำส่งแล้ว คงค้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 0 100.00
เทศบาล 26 26 0 100.00
   เทศบาลนคร 1 1 0 100.00
   เทศบาลเมือง 1 1 0 100.00
   เทศบาลตำบล 24 24 0 100.00
องค์การบริหารส่วนตำบล 76 76 0 100.00
รวม 103 103 0 100.00
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 11:08 น.

ลำดับ อำเภอ ระดับความสำเร็จของการจัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง) เทศบาล (แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล (แห่ง) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด นำส่งแล้ว คงค้าง ทั้งหมด นำส่งแล้ว คงค้าง ทั้งหมด นำส่งแล้ว คงค้าง
1 อำเภอเมืองพิษณุโลก 1 1 0 7 7 0 14 14 0 100.00
2 อำเภอนครไทย 0 0 0 2 2 0 9 9 0 100.00
3 อำเภอชาติตระการ 0 0 0 1 1 0 6 6 0 100.00
4 อำเภอบางระกำ 0 0 0 5 5 0 8 8 0 100.00
5 อำเภอบางกระทุ่ม 0 0 0 4 4 0 5 5 0 100.00
6 อำเภอพรหมพิราม 0 0 0 2 2 0 12 12 0 100.00
7 อำเภอวัดโบสถ์ 0 0 0 1 1 0 6 6 0 100.00
8 อำเภอวังทอง 0 0 0 1 1 0 11 11 0 100.00
9 อำเภอเนินมะปราง 0 0 0 3 3 0 5 5 0 100.00
รวม 1 1 0 26 26 0 76 76 0 100.00
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย