รายงานสรุปผลการบันทึกและรับรองข้อมูลข้าราชการ/พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จำนวนบุคลากร (คน) การบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล ประวัติการเข้าใช้งานระบบ
ทั้งหมด บันทึกข้อมูล คงค้าง วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สถานะการรับรองข้อมูล วันที่รับรองข้อมูล
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส N/A N/A N/A
รวม 0 0 0
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย