รายงานสรุปผลการบันทึกและรับรองข้อมูลข้าราชการ/พนักงาน ในสังกัด อปท. จังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ระดับความสำเร็จการบันทึกและรับรองข้อมูลการรับราชการปัจจุบัน
จำนวน (อปท.) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 0 100.00
เทศบาล 61 31 30 50.82
   เทศบาลนคร 0 0 0 0.00
   เทศบาลเมือง 3 1 2 33.33
   เทศบาลตำบล 58 30 28 51.72
องค์การบริหารส่วนตำบล 147 61 86 41.50
รวม 209 93 116 44.50
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 11:08 น.

ลำดับ อำเภอ ระดับความสำเร็จการบันทึกและรับรองข้อมูลการรับราชการปัจจุบัน แสดงรายชื่อ อปท. ทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง) เทศบาล (แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล (แห่ง) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง
1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 1 0 6 1 5 13 6 7 40.00
2 อำเภอคูเมือง 0 0 0 2 1 1 7 3 4 44.44
3 อำเภอกระสัง 0 0 0 4 2 2 8 3 5 41.67
4 อำเภอนางรอง 0 0 0 2 1 1 14 4 10 31.25
5 อำเภอหนองกี่ 0 0 0 3 1 2 8 5 3 54.55
6 อำเภอละหานทราย 0 0 0 5 4 1 2 0 2 57.14
7 อำเภอประโคนชัย 0 0 0 4 4 0 13 6 7 58.82
8 อำเภอบ้านกรวด 0 0 0 8 3 5 3 0 3 27.27
9 อำเภอพุทไธสง 0 0 0 1 1 0 7 1 6 25.00
10 อำเภอลำปลายมาศ 0 0 0 2 1 1 15 4 11 29.41
11 อำเภอสตึก 0 0 0 4 1 3 9 6 3 53.85
12 อำเภอปะคำ 0 0 0 1 1 0 4 3 1 80.00
13 อำเภอนาโพธิ์ 0 0 0 1 1 0 5 2 3 50.00
14 อำเภอหนองหงส์ 0 0 0 2 1 1 6 0 6 12.50
15 อำเภอพลับพลาชัย 0 0 0 2 0 2 4 2 2 33.33
16 อำเภอห้วยราช 0 0 0 2 1 1 6 2 4 37.50
17 อำเภอโนนสุวรรณ 0 0 0 2 2 0 3 2 1 80.00
18 อำเภอชำนิ 0 0 0 2 1 1 4 1 3 33.33
19 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0 0 0 1 0 1 5 3 2 50.00
20 อำเภอโนนดินแดง 0 0 0 1 1 0 3 3 0 100.00
21 อำเภอบ้านด่าน 0 0 0 2 1 1 2 2 0 75.00
22 อำเภอแคนดง 0 0 0 1 0 1 4 3 1 60.00
23 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 3 2 1 2 0 2 40.00
รวม 1 1 0 61 31 30 147 61 86 44.50
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย