รายงานสรุปผลการบันทึกและรับรองข้อมูลข้าราชการ/พนักงาน ในสังกัด อปท. จังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ระดับความสำเร็จการบันทึกและรับรองข้อมูลการรับราชการปัจจุบัน
จำนวน (อปท.) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 0 100.00
เทศบาล 62 36 26 58.06
   เทศบาลนคร 0 0 0 0.00
   เทศบาลเมือง 3 2 1 66.67
   เทศบาลตำบล 59 34 25 57.63
องค์การบริหารส่วนตำบล 146 76 70 52.05
รวม 209 113 96 54.07
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 11:08 น.

ลำดับ อำเภอ ระดับความสำเร็จการบันทึกและรับรองข้อมูลการรับราชการปัจจุบัน แสดงรายชื่อ อปท. ทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง) เทศบาล (แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล (แห่ง) ระดับความสำเร็จ (%)
ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง ทั้งหมด บันทึก/รับรอง คงค้าง
1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 1 0 6 3 3 13 6 7 50.00
2 อำเภอคูเมือง 0 0 0 2 1 1 7 3 4 44.44
3 อำเภอกระสัง 0 0 0 4 2 2 8 4 4 50.00
4 อำเภอนางรอง 0 0 0 2 1 1 14 4 10 31.25
5 อำเภอหนองกี่ 0 0 0 3 1 2 8 5 3 54.55
6 อำเภอละหานทราย 0 0 0 5 4 1 2 1 1 71.43
7 อำเภอประโคนชัย 0 0 0 4 4 0 13 7 6 64.71
8 อำเภอบ้านกรวด 0 0 0 8 4 4 3 0 3 36.36
9 อำเภอพุทไธสง 0 0 0 1 1 0 7 1 6 25.00
10 อำเภอลำปลายมาศ 0 0 0 2 1 1 15 9 6 58.82
11 อำเภอสตึก 0 0 0 4 1 3 9 7 2 61.54
12 อำเภอปะคำ 0 0 0 1 1 0 4 4 0 100.00
13 อำเภอนาโพธิ์ 0 0 0 1 1 0 5 3 2 66.67
14 อำเภอหนองหงส์ 0 0 0 2 1 1 6 2 4 37.50
15 อำเภอพลับพลาชัย 0 0 0 2 1 1 4 3 1 66.67
16 อำเภอห้วยราช 0 0 0 3 1 2 5 2 3 37.50
17 อำเภอโนนสุวรรณ 0 0 0 2 2 0 3 2 1 80.00
18 อำเภอชำนิ 0 0 0 2 2 0 4 1 3 50.00
19 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0 0 0 1 0 1 5 4 1 66.67
20 อำเภอโนนดินแดง 0 0 0 1 1 0 3 3 0 100.00
21 อำเภอบ้านด่าน 0 0 0 2 1 1 2 2 0 75.00
22 อำเภอแคนดง 0 0 0 1 0 1 4 3 1 60.00
23 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 3 2 1 2 0 2 40.00
รวม 1 1 0 62 36 26 146 76 70 54.07
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย